Statut


(Pobierz statut w wersji PDF)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.  Stowarzyszenie nosi nazwę: “Stowarzyszenie Florystów Polskich” – zwane dalej Stowarzyszeniem.
2.  Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Turzy Śląskiej.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)

§ 3

1.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
3.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5.  Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
6.    Stowarzyszenie tworzy terenowe jednostki organizacyjne zwane w dalszej części statutu Oddziałami Terenowymi Stowarzyszenia Florystów Polskich, których strukturę organizacyjną i zasady tworzenia określa statut.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i symboli graficznych zgodnie z właściwymi przepisami.

Terenowe oddziały stowarzyszenia mogą posługiwać się własną pieczęcią, której wzór określi Zarząd w formie uchwały.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest działalność florystyczna realizowana  poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1) promocji, rozwoju i wspierania florystyki
2) integracji  środowiska florystycznego
3) upowszechniania, podtrzymywania i rozwijania florystyki w regionach
4) propagowania wiedzy z zakresu florystyki wśród młodzieży i innych grupach społecznych
5) pogłębiania wiedzy i umiejętności florystycznych
6) odkrywania i wspierania talentów florystycznych
7) organizowania konkursów i wystaw oraz wspierania innych organizatorów
8) działalności wspomagającej rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości rodzinnej m.in. poprzez dążenie do wprowadzenia ustawy o rynkach hurtowych
9) krzewienia kultury i podtrzymywania tradycji wręczania kwiatów
10) podtrzymywania tradycji, folkloru i sztuki florystycznej
11) działań na rzecz integracji florystyki europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między florystami
12) popularyzacji florystyki w mediach
13) działalności charytatywnej
14) wspierania inicjatyw zmierzających do stabilizacji sytuacji ekonomicznej florystów polskich poprzez ich integrację i wprowadzanie najnowszych rozwiązań gospodarczych w dziedzinie florystyki,
15) działalności szkoleniowej w celu podnoszenia wiedzy i doświadczenia członków stowarzyszenia w zakresie florystyki i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
16) promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej
17) szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
2) działalność wydawniczą i wystawienniczą
3) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji, targów branżowych
4) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
5) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
7) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
8) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
9) prowadzenie zbiórek publicznych w związku z działalnością charytatywną.

Rozdział II a
ODDZIAŁY TERENOWE STOWARZYSZENIA FLORYSTÓW POLSKICH

§ 6a

 Zasady tworzenia oddziałów terenowych:

1. Oddziały Terenowe Stowarzyszenia Florystów Polskich tworzone są w liczbie, co najmniej 8 w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do podjęcia uchwały o zwiększeniu liczby oddziałów terenowych Stowarzyszenia.
2. Oddziały terenowe działają w granicach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. W przypadku zwiększenia liczby oddziałów zakres terytorialny działania poszczególnych oddziałów określi zarząd w formie uchwały.
3. Siedzibę oddziału terenowego Stowarzyszenia wyznacza zarząd w formie uchwały. Zarząd jest również uprawniony do zmiany siedziby oddziału terenowego Stowarzyszenia.
4. Oddział terenowy może zostać rozwiązany przez zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

§ 6b

Struktura organizacyjna oddziałów terenowych:

1. Oddziały terenowe zrzeszają członków Stowarzyszenia prowadzących działalność gospodarczą lub zamieszkujących w granicach zakresu terytorialnego oddziału terenowego.
2. Oddziały terenowe działają przez swoje organy, którymi są:
a) walne zebranie członków oddziału terenowego,
b) zarząd oddziału terenowego,
c) komisja rewizyjna oddziału terenowego.
3. Wyboru zarządu i komisji rewizyjnej oddziału terenowego dokonuje walne zebranie członków oddziału terenowego w głosowaniu jawny. Walne zebranie może zarządzić głosowanie tajne. Zarząd i komisja rewizyjna oddziału terenowego powoływane są na pierwszym walnym zebraniu członków oddziału terenowego. Członków zarządu i komisji rewizyjnej oddziału terenowego powołuje się na 5 letnią kadencję.
4. Zarząd oddziału terenowego składa się z 3 członków. Na czele zarządu oddziału terenowego stoi Prezes.
5. Komisja rewizyjna oddziału terenowego składa się z 3 członków. Na czele komisji rewizyjnej oddziału terenowego stoi przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału terenowego.
6. Zadania zarządu oddziału terenowego i komisji rewizyjnej oddziału terenowego określa Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
7. Zarząd i komisja rewizyjna oddziału terenowego zobowiązani są do działania w zakresie określonym uchwałą zarządu stowarzyszenia. Prezes zarządu i przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału terenowego obowiązany jest uzyskać pisemną akceptację zarządu Stowarzyszenia na podjęcie działań nie objętych uchwałą zarządu Stowarzyszenia.?

§ 6c

Cele i zadania oddziałów terenowych:

1. Cele i zadania oddziałów terenowych Stowarzyszenia są spójne z celami i zadaniami Stowarzyszenia.
2. Szczegółowe kierunki działania poszczególnych oddziałów terenowych wskazuje lider (działający w porozumieniu z zarządem) po uzyskaniu akceptacji Zarządu Stowarzyszenia.
3. Do zadań oddziałów terenowych należy w szczególności:
– propagowanie celów Stowarzyszenia
– pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia
– tworzenie bazy kwiaciarń i hurtowni branżowych
– tworzenie kalendarium imprez, szkoleń w tym mistrzostw regionu
– organizacja zaplecza dla szkoleń

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

1.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)  członków zwyczajnych,
b)  członków wspierających,
c)  członków honorowych.

§ 8

1.  Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2.  Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3.  Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

     § 9

1.  Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a)  osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, NIP, numer dowodu osobistego
b)  osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

1.1. Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wymaga rekomendacji członka Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia rekomendujący nowego członka winien przedłożyć deklarację Kandydata do Stowarzyszenia właściwemu Zarządowi Oddziału Terenowego, który po jej zweryfikowaniu i zaopiniowaniu przesyła deklarację Zarządowi Stowarzyszenia.
1.2. Wraz z deklaracją Kandydat do Stowarzyszenia przedkłada dowód wpłaty wpisowego.

2.  O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3.  Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu. Odwołanie zostanie rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia.

§ 10

1.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Delegatów Stowarzyszenia i brania udziału w          głosowaniu,
b)  wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
c)  zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego              działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
d)  uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a)  brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b)  przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c)  nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
d)  regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

1.  Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
c)  likwidacji członka będącego osobą prawną,
d)  wykluczenia.
2.  Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a)  nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesiące,
b)  postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c)  postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d)  działania na szkodę Stowarzyszenia.
3.  O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4.  Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5.  Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Delegatów jest ostateczna. Odwołanie zostanie rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia.
6. Członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony w prawach członka z powodu zaległości w opłacaniu składek członkowskich za okres co najmniej 3 miesięcy.
7. Zawieszenie Członka Stowarzyszenia, o którym mowa w pkt 6 następuje na mocy uchwały Zarządu, po uprzednim upomnieniu Członka Stowarzyszenia i wezwaniu go do uregulowania zaległości.

§ 12

1.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2.  Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3.  Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1.  Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2.  Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3.  Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b – d.

§ 14

1.  Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Stowarzyszenia i krzewienia kultury regionu, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
2.  W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
3.  Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych z tym, że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4.  Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:
a)  Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia,
b)  Zarząd Stowarzyszenia,
c)  Komisja Rewizyjna.

§ 16a

1. Walne Zebranie Delegatów składa się z delegatów wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego. Delegatem oddziału terenowego może być wyłącznie członek stowarzyszenia zrzeszony w oddziale terenowym, który ma reprezentować. Delegatami są także członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków każdego oddziału terenowego wskazuje jednego delegata. Prezesowi Zarządu Oddziału Terenowego przysługuje mandat delegata do reprezentacji na Walnym Zebraniu Delegatów.
3. Delegaci wybierani są na pierwszym walnym zebraniu członków oddziału terenowego stowarzyszenia, które zwołuje Zarząd Stowarzyszenia nie później niż w terminie 60 dni od dnia podjęcia uchwały o powołaniu oddziału terenowego.
4. Delegaci powoływani są na pięcioletnią kadencję. Delegaci mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Delegatów przez pełnomocnika.
5. O wyborze delegatów zarząd oddziału terenowego zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich wyboru.
6. Jeżeli liczba Członków Stowarzyszenia w danym regionie przekroczy 50 członków, to na każdym 25 kolejnych członków Regionowi przysługuje dodatkowo 1 mandat, jednakże liczba mandatów z jednego regionu nie może przekroczyć 5 mandatów.

§ 17

1.  Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Delegatów spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
2.  Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3.  Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a)  ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b)  pisemnej rezygnacji,
c)  odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4.  W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
5.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 18

1.  Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2.Uchwały pozostałych organów stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów nie uczestniczy co najmniej 1/3 liczby delegatów, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez delegatów obecnych.
3.  W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia w pierwszym terminie z powodu braku kworum, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania w tym samym dniu, 30 min później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
2.  Zarząd zawiadamia delegatów o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem w formie pisemnej lub mailowej na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.
3. Zarząd w formie uchwały zobowiązuje liderów oddziałów terenowych Stowarzyszenia do wskazania w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały delegatów na Walne Zebranie Członków.
4.  Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20

1.  Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia w szczególności należy:
a)  uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b)  uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
d)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
e)  udzielanie lub odmowa udzielenia Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f)  wybór Prezesa i Członków Zarządu,
g)  wybór członków Komisji Rewizyjnej,
h)  uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
i)  nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j)  ustalanie wysokości składek członkowskich,
k)  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
l)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
m) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2.  Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21

1.  Zarząd składa się z 7 członków: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i 3 członków.
2.  Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
3.  Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 22

1.  Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
a)  realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b)  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c)  podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
d)  uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e)  składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
f)  nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,
g)  uchwalanie regulaminu Biura,
h) tworzenie i likwidowanie oddziałów terenowych Stowarzyszenia,
i) wyznaczanie siedziby oddziałów terenowych Stowarzyszenia,
j) powoływanie liderów oddziałów terenowych Stowarzyszenia,
k) inne czynności wynikające ze Statutu, regulaminów i przepisów prawa.
l) powoływanie i rozwiązywanie Komisji tematycznych składających się z członków Stowarzyszenia.
2.  Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3.  Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
5.  Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
6.  Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
7.  Członkami Zarządu nie mogą być osoby:
a) będące członkami Komisji Rewizyjnej lub pozostające z członkiem Komisji Rewizyjnej w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)  skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
8.  Wybranie do składu Zarządu osoby wbrew postanowieniom ust. 7 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 7 w trakcie kadencji Zarządu jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Zarządu, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 23

1.  Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)  przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
b)  składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c)  przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d)  prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e)  składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
4.  Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
5.  Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia czy umowy zlecenia.
b)  skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 25

1.  Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2.  Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a)  składek członkowskich,
b)  dotacji,
c)  środków otrzymanych od sponsorów,
d)  darowizn,
e)  zapisów i spadków,
f)  dochodów z własnej działalności,
g)  dochodów z majątku.
3.  Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego miesiąca.
4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.  Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
7.  Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Delegatów
nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
a)  nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
b)  zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
c)  wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
d)  rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 10.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
e)  przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 26

1.  Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a)  członków Stowarzyszenia i jego organów,
b)  pracowników Stowarzyszenia,
c)  małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d)  osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.  Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich .
3.  Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabronione jest przyjmowanie wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej 15 000 euro.

§ 27

1.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
2.  O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie Florystów Polskich może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

b) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

c) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

d) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

e) 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

f) 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

g) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

h) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

i) 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

j) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

k) 01.30.Z Rozmnażania roślin

l) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

§ 28

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa łącznie trzech członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
2. W przypadku długoterminowej nieobecności Prezesa spowodowanej chorobą lub innym przypadkiem losowym oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch wiceprezesów i członek Zarządu.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów; § 18 nie stosuje się.

§ 30

1.  Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów;    § 18 nie stosuje się.
2.  Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3.  Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz gminy według siedziby stowarzyszenia.

§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Statut został przyjęty uchwałą w dniu 27.06.2019r. w Turzy Śląskiej.