Informacje dla uczestników


Tylko uczestnicy III Krajowych Florystycznych Mistrzostw Regionów startujący w 2017 roku otrzymują prawo do udziału we Florystycznych Mistrzostwach Polski organizowanych przez Stowarzyszenie Florystów Polskich w 2018 roku.

HARMONOGRAM MISTRZOSTW W REGIONACH 

1. Region Dolnośląsko ? Lubuski, 28 kwietnia 2017 r. Książ (29.04-3.05 – wystawa prac)
2. Region Śląsko ? Opolski, 17 czerwca 2017 r. Racibórz (18.06 – wystawa prac)
3. Region Małopolsko ? Podkarpacki, 8 września 2017 r. Rzeszów (9-10.09 – wystawa prac)
4. Region Mazowiecko ? Podlaski, 16 września 2017 r. Skierniewice (17.09 – wystawa prac)


III KRAJOWE FLORYSTYCZNE MISTRZOSTWA REGIONÓW

STOWARZYSZENIA FLORYSTÓW POLSKICH

ORGANIZATORZY MISTRZOSTW W DANYM REGIONIE

 

1. Region Dolnośląsko ? Lubuski
Imię i nazwisko: Patrycja Grajewska
Telefon: 602 292 032

2. Region Śląsko ? Opolski
Imię i nazwisko: Ilona Szołtysek
Telefon: 606 616 885

3. Region Małopolsko ? Podkarpacki
Imię i nazwisko: Tomasz Kuczyński
Telefon: 662 077 034

4. Region Mazowiecko ? Podlaski
Imię i nazwisko: Katarzyna Niedzielska
Telefon: 600 788 677

 

Biuro Stowarzyszenia Florystów Polskich
Telefon: 669 915 990
E-mail: stowarzyszenie@floryscipolscy.pl
Adres: SFP, ul. Wodzisławska 37a, 44-351 Turza Śląska

ZADANIA KONKURSOWE
TEMAT GŁÓWNY MISTRZOSTW: NASZA KULTURA I TRADYCJA

ZADANIE 1

Temat: 
Czas: 150 minut
Rodzaj pracy: obiekt / instalacja
Kategoria: senior / junior

ZADANIE 2

Temat: 
Czas: 60 minut
Rodzaj pracy: bukiet zaręczynowy
Kategoria: senior / junior

ZADANIE 3

Temat: 
Czas: 60 minut
Rodzaj pracy: kompozycja w naczyniu
Kategoria: senior / junior

ZADANIE 4

Temat: 
Czas: 60 minut
Rodzaj pracy: niespodzianka
Kategoria: senior

Tematy prac i opisy zostaną podane przez Organizatora w dniu rozpoczęcia rekrutacji do danych Mistrzostw Regionów. Dodatkowych informacji udziela Daria Tomala, manager SFP +48 669 915 990.

III   K r a j o w e   F l o r y s t y c z n e   M i s t r z o s t w a   R e g i o n ó w

Regulamin

III   K r a j o w e   F l o r y s t y c z n e   M i s t r z o s t w a   R e g i o n ó w

Formularz

III   K r a j o w e   F l o r y s t y c z n e   M i s t r z o s t w a   R e g i o n u   M a ł o p o l s k o – P o d k a r p a c k i e g o 

Zadania konkursowe

III   K r a j o w e   F l o r y s t y c z n e   M i s t r z o s t w a   R e g i o n u   M a ł o p o l s k o – P o d k a r p a c k i e g o 

Harmonogram

III   K r a j o w e   F l o r y s t y c z n e   M i s t r z o s t w a   R e g i o n u   M a ł o p o l s k o – P o d k a r p a c k i e g o 

Informacje dla uczestników

III   K r a j o w e   F l o r y s t y c z n e   M i s t r z o s t w a   R e g i o n u   Ł ó d z k o – K u j a w s k o p o m o r s k i e g o i M a z o w i e c k o – P o d l a s k i e g o 

Zadania konkursowe

III   K r a j o w e   F l o r y s t y c z n e   M i s t r z o s t w a   R e g i o n u   Ł ó d z k o – K u j a w s k o p o m o r s k i e g o i M a z o w i e c k o – P o d l a s k i e g o

Informacje dla uczestników

III   K r a j o w e   F l o r y s t y c z n e   M i s t r z o s t w a R e g i o n u Ś l ą s k o – O p o l s k i e g o

Zadania konkursowe

III   K r a j o w e   F l o r y s t y c z n e   M i s t r z o s t w a R e g i o n u Ś l ą s k o – O p o l s k i e g o

Harmonogram

III   K r a j o w e   F l o r y s t y c z n e   M i s t r z o s t w a R e g i o n u Ś l ą s k o – O p o l s k i e g o

Informacje dla uczestników

III   K r a j o w e   F l o r y s t y c z n e   M i s t r z o s t w a   R e g i o n u   D o l n o ś l ą s k o – L u b u s k i e g o

Zadania konkursowe

III   K r a j o w e   F l o r y s t y c z n e   M i s t r z o s t w a   R e g i o n u   D o l n o ś l ą s k o – L u b u s k i e g o

Harmonogram