Regulamin konkursu o tytuł „Florysta Roku 2023”organizowanego przez Stowarzyszenie Florystów Polskich

§1

 1. Organizatorem konkursu „Florysta Roku 2023” jest Stowarzyszenie Florystów Polskich.
 2. Konkurs „Florysta Roku 2023” jest konkursem otwartym i mogą w nim uczestniczyć obywatele Rzeczypospolitej Polskiej pracujący w zawodzie florysty lub uczący się florystyki.
 3. Celem konkursu jest wspieranie i promocja florystów działających z ponadprzeciętną pasją przekraczającą ich zwykłą pracę komercyjną.
 4. Członkostwo w Stowarzyszeniu Florystów Polskich nie jest warunkiem udziału w konkursie.
 5. Przez pierwsze 3 lata organizowania konkursu nikt z Zarządu SFP nie może być zgłoszony do konkursu. Od czwartek edycji Konkursu, czyli od 2023 roku członkowie Zarządu SFP mają prawo uczestniczyć w Konkursie
 6. W przypadku uczestnictwa w konkursie członka Zarządu organizacją zajmuje się Komitet Organizacyjny
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 8. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu odpowiada Biuro SFP pod numerem 661-200-328 lub pod adresem:stowarzyszenie@floryscipolscy.pl

§2

 1. Tytuł jest przyznawany za co najmniej jedną z poniżej wymienionych aktywności:
  – wybijająca się działalność florystyczna na terenie Polski w roku 2023,
  – działalność propagująca polską florystykę na świecie w roku 2023,
  – działalność na gruncie florystyki niekomercyjnej w roku 2023.
  Pod pojęciem „niekomercyjna działalność florystyczna” rozumie się m. in. zwycięstwo w konkursie, udział w konkursie, wystawie, zorganizowanie wystawy, wydarzenia.
 2. Wysoki poziom umiejętności florystycznych jest ważnym, acz nie najważniejszym kryterium przyznania tytułu. Liczy się pasja, oddanie, bezinteresowność, działanie na rzecz szerszej grupy.

§3

 1. Tryb zgłaszania kandydatów:
  – każdy może zgłosić kandydata do nagrody wypełniając formularz zgłoszeniowy,
  – osoba zgłaszająca nie musi być członkiem SFP,
  – jedna osoba może zgłosić więcej niż jednego kandydata.
 2. Termin zgłaszania kandydatów za rok 2023 od 8 grudnia 2023 roku do 7 stycznia 2024 roku..
 3. Osoba zgłaszająca oświadcza, że posiada zgodę osoby zgłaszanej do udostępnienia i publikacji przez SFP danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz że podane w formularzu informacje są prawdziwe

§4

 1. Skład komisji sędziowskiej: jeden przedstawiciel Zarządu SFP oraz 4 osoby zaproszone przez Zarząd SFP.

2. Komisja sędziowska w swojej ocenie będzie brała pod uwagę:
– informacje przesłane w zgłoszeniu,
– informacje dostępne w środkach masowego przekazu,
– opinie osób współpracujących z osobą zgłaszaną.
3. Komisja sędziowska do 22 stycznia 2024 ogłosi listę 3 osób nominowanych do tytułu „Florysta Roku 2023”.
4. Osoby nominowane zostaną zaproszone do wzięcia udziału w pokazie florystycznym.

Pokaz nie będzie oceniany i nie będzie miał wpływu na wynik konkursu „Florysta Roku” – ma być okazją do zaprezentowania finalistów i uświetnić ceremonię wręczenia statuetki „FLORYSTA ROKU 2023”

5. Koszt materiałów roślinnych oraz technicznych wykorzystywanych w trakcie pokazu pokrywa SFP. Koszt noclegu poprzedzającego pokaz pokrywa SFP.
6. Po pokazie nastąpi ceremonia ogłoszenia zwycięzcy i wręczenia statuetki „Florysta Roku 2023”.
7. Skład komisji sędziowskiej konkursu „FLORYSTA ROKU 2023” zostanie ogłoszony najpóźniej na 3 tygodnie przed rozstrzygnięciem konkursu.
8. Członkowie komisji nie biorą udziału w konkursie.

§5

 1. System oceniania jest pięciopunktowy przy czym punktacja odpowiada działaniom:
  ocena 1- przeciętna
  ocena 2 – ponad przeciętna
  ocena 3 – wybijająca się
  ocena 4 – wyjątkowa
  ocena 5 – nadzwyczajna
 2. Oceniane są poszczególne kategorie
  – prowadzenie pokazów
  – prowadzenie szkoleń i warsztatów
  – udział w szkoleniach i warsztatach
  – udział w konkursach
  – asystentura
  – publikacje w prasie/mediach
  – wolontariat
  – działalność PRO BONO
  – inne
  Jako działalność PRO BONO rozumie się nieodpłatną działalność na rzecz dobra publicznego oraz wspieranie przedsięwzięć prospołecznych związanych z florystyką.

3. Do poszczególnych ocenianych kategorii przyznane zostały wagi :

– prowadzenie pokazów                    – waga 1,2
– prowadzenie szkoleń i warsztatów – waga 1
– udział w szkoleniach i warsztatach – waga 1
– udział w konkursach                        – waga 1,2
– asystentura                                      – waga 1,5
– publikacje w prasie/mediach            – waga 1,2
– wolontariat                                        – waga 1,5
– działalność PRO BONO                   – waga 1,5
– inne                                                   – waga 1

§6

 1. Zwycięstwo w konkursie to tytuł honorowy, wiąże się jednak z dalszą promocją florysty poprzez możliwość wzięcia udziału w poniższych aktywnościach:
  – wywiad opublikowany w czasopismach branżowych
  – autorski pokaz w zaproponowanym przez SFP miejscu i terminie (uczestnik nie ponosi kosztów noclegu oraz materiału roślinnego i technicznego),
  – publikację fotorelacji z pokazu finałowego oraz innych aktywności organizowanych przez SFP w mediach społecznościowych i na stronie SFP.
 2. SFP zastrzega sobie możliwość modyfikacji i/lub zmiany nagrody.

§7

 1. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu zarówno przez osobę zgłaszającą, jak i zgłaszaną.
 2. Poprzez wysłanie zgłoszenia osoba zgłaszana zgadza się na fotografowanie oraz filmowanie swoich prac, jak i własnej osoby oraz rozpowszechnianie tych materiałów przez SFP w celach reklamowych.
 3. Wysyłając zgłoszenie osoba zgłaszana zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu oraz w celach reklamowych konkursu.

§8

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Florystów Polskich z siedzibą w Turzy Śląskiej przy ul. Wodzisławskiej 37a, e-mail: stowarzyszenie@floryscipolscy.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „Florysta Roku 2023” (Dz. U. Z 2018 r. poz. 319), jak również w celach reklamowych.
 3. Ze względu na prawidłowy przebieg konkursu, podane dane osobowe mogą zostać zweryfikowane.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 1 marca 2024 r. w celu realizacji konkursu, a po 1.03.2024 r. – zgodnie z przepisami zarchiwizowane.
 5. Osoba zgłaszana ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Osoba zgłaszana ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osoba zgłaszana ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu przeprowadzenia konkursu „Florysta Roku 2023”.