Kwiaciarnia „Ewa” Ewa Piecha


Nasza kwia­ciar­nia, zwana też po­tocz­nie Kwiat­kow­nią, ist­nie­je od 1991 roku. Od dwu­dzie­stu czte­rech lat je­ste­śmy pro­fe­sjo­na­li­sta­mi w branży kwia­ciar­skiej, za­rów­no w handlu kwia­ta­mi, jak i w two­rze­niu z nich wszel­kie­go ro­dza­ju kom­po­zy­cji.

W kwia­ciar­stwie, jak w każdej dzie­dzi­nie sztuki, obo­wią­zu­ją trendy i mody, za któ­ry­mi nie­ustan­nie po­dą­ża­my. Rów­no­cze­śnie, dzięki wie­lo­let­nie­mu do­świad­cze­niu, two­rzy­my kom­po­zy­cje w stylu tra­dy­cyj­nym, który przez wielu na­szych Klien­tów jest szcze­gól­nie ce­nio­ny. W naszej ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo kwiaty cięte i do­nicz­ko­we, bu­kie­ty i wią­zan­ki kwia­to­we oraz wszel­kie­go ro­dza­ju kom­po­zy­cje, na każdą okazję. Z po­wo­dze­niem zaj­mu­je­my się rów­nież aran­ża­cją i wy­stro­jem wnętrz, po­nie­waż wiemy, że od­po­wied­nio do­bra­ne kwiaty dodają splen­do­ru i pod­kre­śla­ją zna­cze­nie każdej uro­czy­sto­ści.