Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zachęcamy do skorzystania z pomocy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dla pracodawców, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji i kwalifikacji własnych lub pracowników. Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na kształcenie ustawiczne mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji własnych lub kompetencji swoich pracowników. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna chociażby nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

UWAGA! Pracodawcą nie jest osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Na jakie działania mogą być przeznaczone środki KFS

 1. na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się ( art. 69a, ust. 2, pkt 1 ustawy):
  – określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  – kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  – egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  – badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 2. na działania dodatkowe możliwe do finansowania przez KFS ( art. 69a, ust. 2, pkt 2 do 5 ustawy):
  – określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy,
  – badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS,
  – promocję KFS,
  – konsultację i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

UWAGA! Środkami KFS’u przeznaczonymi na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców będą dysponować Powiatowe Urzędy Pracy. Środkami KFS’u przeznaczonymi na działania dodatkowe będą dysponować dodatkowo Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Pracodawca na podstawie złożonego wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może otrzymać środki KFS:

– w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
w wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln ?.

Umowy z pracodawcami na podstawie złożonych wniosków o przyznanie środków z KFS Powiatowy Urząd Pracy zawierać będzie do wysokości przyznanego limitu pozostającego w jego dyspozycji.

Dodatkowe informacje, terminy, wnioski i materiały potrzebne do złożenia wniosku znajdą Państwo na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności.

 

Powiązane Artykuły